Джудо термини

 ЯПОНСКИ                         

ТРАНСКРИПЦИЯ

АНГЛИЙСКИ

БЪЛГАРСКИ

Anza

Андза

Sitting cross-legged

Сядане с кръстосани крака

Ashi-waza

Аши-вадза

Foot or leg techniques

Техники на хвърляне с ходило или с крак

Atemi-waza

Атеми-вадза

Striking techniques

Поразяващи техники

 

Awase-waza

Авасате-вадза

Combination of two Waza-aris

Комбинация от две вадзаари

Dan l

Дан и

Dan grade

Степен спортно техническа

Dojo

Дожо

Training hall

Тренировъчна зала по джудо

Encho-sen

Енхо-сен

Extended match (e.g. Golden Score Contest )

Продължаваща схватка – “златна оценка“

Fukushin

Фукушин

Judge

Съдии

Fusen-gachi

Фусен-гачи

Win by default

Победа поради неявяване

Haisha

Хайша

Loser

Губещ човек

Hajime!”

Хаджиме

Start

Почни

Hansoku

Хансоку

Violation

Насилственост

Hansoku-make

Хансоку-маке

Defeat by grave infringement or accumulated light penalties

Дисквалификация.Директна или акумулирана

Hantei

Хантей

Decision /Judging

Решение

*Hjdari-jogo-tai

Хидари-джиго тай

Left defensive posture

Лява защитна стойка

*Hidari-shizen-tai

Хидари-шизен тай

Left natural posture

Лява естествена стойка

Hikite

Хиките

Pulling hand

Дърпаща ръка

Hikiwake

Хикиваке

Draw

Равенство

Ippon

Иппон

Complete point

Пълна точка

*Jogo-hontai

Джого-хонтай

Straight defensive posture

Права защитна стойка

*Jogo-tai

Джого-тай

Defensive posture

Отбранителна стойка

Jiku-ashi

Джико-аши

Support leg

Опорен крак

Jogai

Джогай

Outside contest area

Вън от състезателната площ

Jonai

Джонай

Inside contest area

Вътре в състезателната площ

Joseki

Джозеки

Upper Seats

Официални места

Judogi

Джудоги

Judo uniform

Джудо екип

Kachi

Качи

Winner

Победител

Kaeshi-waza

Каеши-вадза

Counter techniques

Препъващи техники на хвърляне

*Kake

Каке

Execution of techniques

Изпълнение на техниките

Kansetsu-waza

Кансетцу-вадза

Joint locks

Заключващи техники

Kappo

Каппо

Resuscitation method

Съживяващ метод

*Kata

Ката

Forms

Спортни форми за усъвършенстване

Katame-waza

Катаме-вадза

Grappling techniques

Контролиращи техники

Katsu

Катцу

Technique of Kappo

Техники за съживяване

Keiko

Кейко

Training / Practice

Тренировка

Kiken-gachi

Кикен-гачи

Win by withdrawal

Победа поради отказване

Kime

Киме

Complete execution

Пълно изпълнение

Kinsa

Кинса

Slight superiority or inferiority

Незначително превъзходство или недостатък

Kinshi-waza

Кинши-вадза

Prohibited techniques

Забранени техники

Kiotsuke!”

Киотсуке

Attention!

Внимание

Koka

Кока

Effect/Minor score

Второстепенна оценка

Koshi-waza

Коши-вадза

Hip techniques

Бедрени техники на хвърляне

Kumikata

Кумиката

Taking grips

Налагане на захват

*Kuzushi

Кудзуши

Balance breaking

Извеждане от равновесие

Kyusho

Киушо

Vital point

Жизнена точка

Ma’ai

Мааи

Distance Between two contestants

Разстоянието между двама състезатели

“Maitta”

Майтта

“I give up !”

Предавам се

Ma-sutemi-waza

Ма-сутеми-вадза

Supine sacrifice techniques

Пожертвувателни техники на хвърляне

Mate

Мате

Wait

Стоп. Спрете

**Migi-Jigo-tai

Миги-джиго-тай

Right defensive posture

Дясна защитна стойка

**Migi-shizen-tai

Миги-шизен-тай

Right natural posture

Дясна естествена стойка

Nagekomi

Нагекоми

Repetitive throwing practice

Трениране /повторение/ на хвърлящи техники

Nage-waza

Наге-вадза

Throwing techniques

Хвърлящи техники

Newaza

Невадза

Ground work

Работа в партер

Osaekomi-waza

Осаекоми-вадза

Hold down techniques

Задържащи техники

Osaekomi

Осаекоми

Hold is on

Задържане

Otagai-ni-rei

Отагай-ни-рей

Bow to each other

Поклон един към друг

*Randori

Рандори

Free sparring

Свободни тренировъчни схватки с различни партньори

*Renraku-waza

Ренраку – вадза

 Combination of several techniques

Комбинации от няколко техники

Rei

Рей

Bow

Поклон

Ritsu-rei

Ритцу-рей

Standing bow

Поклон в право положение

Seiza

Сейза

Sitting square /Formal sitting

Официален сеанс

Shiai

Шиаи

Match /bout

Схватка

Shiai-jo

Шиаи-джо

Competition area

Състезателна площ

Shido

Шидо

Instruction / light penalty

Леко наказание

Shime-waza

Шиме-вадза

Strangling techniques

Пристягаща / задушаваща / техника

Shimpan

Шимпан

Refereeing

Съдийстване

Shimpanin

Шимпан-ин

Referees

Съдии

Shimpan riji

Шимпан-риджи

Refereeing Director

Главен съдия

*Shisei

Шизей

Posture

Поза / стойка

*Shisen-tai

Шизен-тай

Natural posture

Естествена стойка

*Shizen-hontai

Шизен-хонтай

Straight natural posture

Права естествена стойка

Shomen

Шомен

Dojo front / Upper Seats

Официални места

Shomen-ni-rei

Шомен-ни-реи

Bow towards Shomen

Поклон към официалните места

Shosha

Шоша

Winner

Победител

Shushin

Шушин

Referee

Арбитър

Sogo-gachi

Сого-гачи

Combined win

Комбинирана победа

Sono-mama

Соно-мама

Do not move / Hold positions

Не мърдай

Sore-made

Соре-маде

Time is up

Край на игралното време

Sutemi-waza

Сутеми-вадза

Sacrifice techniques

 Пожертвувателни техники

Tachi-waza

Тачи-вадза

Standing techniques

Техники в право положение

Tai-sabaki

Тай-сабаки

Body shifting / body control

Самостоятелно преместване /придвижване/ на тялото

Tatami

Татами

Mat

Татами

Te-waza

Те-вадза

Hand techniques

Техники на хвърляне с ръце

Toketa

Токета

Hold-down broken

Освобождаване от задържане

Tori

Тори

Player executing technique

Състезателят който изпълнява техниката

*Tsukuri

Тцукури

Set-up to execute technique

Подготвителни действия за атака

Tsurite

Тцурите

Lifting hand

Повдигаща ръка

Uchikomi

Учи-коми

Repetition training

Повтарящи се движения в тренировка

Ude-gaeshi

Уде гаеши

Arm locking throw / Arm reverse

Хвърляне чрез ключ на ръката

Uke

Уке

Player receiving opponents attack

Състезателят понасяш хвърлянето

Ukemi

Укеми

Break falt

Падания

Waza

Вадза

Techniques

Техники

Waza-ari

Вадза-ари

Technique exists / Great advantage

 Голямо предимство - 7 точки

Waza-ari-awasete-ippon

Вадза-ари авасате ипон

Two Waza-aris score ippon

Две големи предимства – 10 точки

Yakusoku-renshu

Йакусоку реншу

Agreed-upon practice

Хармонизирани техники

Yoko-sutemi-waza

Йоко сутеми вадза

Side sacrifice techniques

Странични пожертвувателни техники

Yoshi

Йоши

Continue!

Продължи!

Yuko

Юко

Effective / Moderate advantage

Средно предимство – 5 точки

Yusei-gachi

Юсей гачи

Win by superior performance

Победа чрез превъзходство

Za-rei

За рей

Seated bow

Поклон в седнало положение

{START_COUNTER}